Verziók: 2017.10.25.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2017.10.25. napjától

Érvényes: visszavonsáig vagy a következő verzióig

1.

Szolgáltató

1.1.

Szolgáltató adatai

NELTNER Kft.

székhely, levelezési cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 6-8.
cégbejegyzés: 2002.06.06.
cégbejegyző és nyilvántartó: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 05-09-009689
adószám: 12854301-2-05
weboldal: www.neltner.hu

Futárcéggel visszaküldött termék átvételi pontja

cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 6-8.
átvétel időpontja: 10.00 - 14.00

Ügyfélszolgálat elérhetősége

telefonszám: +36 30 206 2100
e-mail cím: ugyfelszolgalat@neltner.hu
nyitva tartás: 09.00 - 16.00

Ügyintézésre kizárólag az Ügyfélszolgálat elérhetőségein van lehetőség.

1.2.

Tárhelyszolgáltató adatai

cégnév: RackForest Kft.
székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. III.em. 3019.
telefonszám: +36 70 362 4785
e-mail cím: info@rackforest.hu
2.

Szerződés tárgya

2.1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (jelen szerződésben: ÁSZF) a www.neltner.hu weboldalon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó NELTNER Kft. (jelen szerződésben: Szolgáltató) valamint a Webáruházat használó és annak keretében vásárló és szolgáltatást igénybe vevő személyek (jelen szerződésben: Ügyfél), együttesen, mint felek (: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2.2.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden Magyarország területén nyújtott jogügyletre és kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.neltner.hu weboldalon (jelen szerződésben: Webáruház) keresztül történik. A Szolgáltató kizárólag a Magyarország területére történő megrendelést teljesíti, külföldre történő teljesítésre nem vállal kötelezettséget, arra szerződés a Webáruház használata keretében nem jön és jöhet létre.

3.

Regisztráció

3.1.

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része regisztráció nélkül elérhető minden felhasználó számára, egyes szolgáltatások regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötöttek.

3.2.

Regisztráció folyamata

3.2.1.

A Webáruházban csak 18. életévét betöltött, nagykorú és cselekvőképes személyek regisztrálhatnak és vásárolhatnak. A Webáruház fejlécében elérhető Regisztráció oldalon található regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően a Webáruház érvényesítő értesítést küld a megadott e-mail címre. Az értesítésben található linkre kattintással érvényessé válik a regisztráció, és megadhatók a további személyes adatok, melyek megadására a megrendelés elküldését megelőzően is sor kerülhet.

3.2.2.

3.2.2 A regisztráció az első megrendeléssel együtt is elvégezhető. Ekkor a megrendelés automatikus visszaigazolása e-mailben küldi meg a Szolgáltató az érvényesítő értesítés linkjét is. Amennyiben nem történik meg a regisztráció érvényesítése az érvényesítő értesítésben található linken keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül, úgy a megrendelés nem hatályosul, azaz a megrendelés nem jön létre. A jelen szerződés hatálybalépésének feltétele az érvényesítő linken keresztül a regisztráció érvényesítése. A jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre a Felek között.

A személyes adatoknál megadott e-mail cím elírása, hibája esetén a megrendelés érvénytelenné válik.

3.3.

Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztrációjával az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte és elfogadja;
 • igazolja, hogy a jelen szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez regisztrációt más személy nevében);
 • vállalja, hogy a regisztráció során választott jelszó titokban tartásáért és a jelszó használatával végzett bármely tevékenységért teljes körűen felel, és haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a jelszóval és a megadott e-mail címével kapcsolatos minden jogosulatlan tevékenységről;
 • kijelenti, hogy a Webáruház használata során nem végez jogellenes, szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Webáruház számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • kijelenti, hogy a Webáruházat és azon keresztül elérhető szolgáltatásokat nem használja más személyek zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • igazolja, hogy a Webáruház Adatkezelés oldalán közzétett Adatkezelési Tájékoztatót megismerte és elfogadja, az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.4.

A Szolgáltató minden Webáruházban történő regisztrációt önálló személyként kezel.

3.5.

Adatbeviteli hibák javítása

3.5.1.

Az Ügyfél a Webáruházba bejelentkezést követően a Saját fiók menüpont alatt elérhető Adatok oldalon javíthatja az adatbeviteli hibákat a megrendelés Szolgáltatónak történő elküldéséig.

3.5.2.

Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért; egyéb hibáért vagy azokra visszavezethető következményekért, kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

3.5.3.

A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ügyfél kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató jogosult az Ügyfél hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

3.6.

Adatok változtatása

3.6.1.

A rögzített adatok megváltoztatására a Webáruházba bejelentkezést követően a Saját fiók menüpont alatt elérhető Adatok oldalon van lehetőség. Amennyiben folyamatban lévő megrendelést is érint az adatok megváltoztatása, az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Ügyfélszolgálatot, amely a megrendelés adataiban 3 munkanapon belül átvezeti a változtatást. Ha a változtatást az Ügyfélszolgálat nem tudja átvezetni, akkor erről értesíti az Ügyfelet, a megrendelés pedig a változtatott adatok nélkül érvényes.

3.6.2.

Az adatok megváltoztatása a folyamatban lévő megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltató a folyamatban lévő megrendelések vonatkozásában az adatok Ügyfél általi megváltoztatásából eredő hibás teljesítésért, kárért nem felel, kivéve, ha az Ügyfélszolgálat részére a 3.6.1. pont szerint bejelentésre került a változás és határidőn belül nem került átvezetésre, vagy az átvezetés lehetetlenségéről nem tájékoztatta az Ügyfélszolgálat az Ügyfelet.

3.6.3

Az Ügyfél köteles a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíteni, hogy azok a valóságnak megfelelően naprakészek legyenek. A naprakész frissítés elmaradásából adódó hibás teljesítésért; egyéb hibáért vagy azokra visszavezethető következményekért, kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

3.7.

Bejelentkezés

3.7.1.

A Webáruház Bejelentkezés menüpontján keresztül elérhető adatok megadása után a Bejelentkezés gombra kattintással történik a bejelentkezés.

3.7.2.

3.7.2 A Webáruház Bejelentkezés oldalán a Szolgáltató által aktuálisan elérhetővé tett (logó formájában vagy logó és szöveg formájában megjelenített) harmadik fél által biztosított felhasználói hitelesítéssel (pl. Facebook fiókkal bejelentkezés).

3.8.

Jelszó

3.8.1

A Bejelentkezéshez szükséges adatokat az Ügyfélnek bizalmasan kell kezelnie. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott; köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a jogosulatlan harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg írásban értesíteni a Szolgáltatót.

3.8.2

A Szolgáltató nem felel az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy nem változtatja meg, illetve az a Szolgáltatónak nem felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik.

3.8.3.

A jelszó a Webáruház Saját fiók menüpont alatt elérhető Adatok oldalon változtatható meg.

3.9.

Törlés

3.9.1.

Az Ügyfél a regisztrációját bármikor törölheti a regisztrált e-mail címről elküldött egyértelmű törlési nyilatkozatával, melyet az Ügyfélszolgálat e-mail címére kell elküldenie. A törlési nyilatkozat e-mail üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről.

3.9.2.

A törölt adatok és dokumentumok visszaállítására nincs lehetőség.

3.9.3.

A törlést követően az Ügyfél adatai, dokumentumai eltávolításra kerülnek a Webáruházból az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. A törlés nem érinti a leadott megrendeléseket és az azokhoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat, illetve azok teljesítését.

4.

Termékek és szolgáltatások

4.1.

A termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés esetén az Ügyfél a Szolgáltatóhoz fordulhat, az Ügyfélszolgálat 1.1 pontban foglalt elérhetőségein keresztül.

4.2.

Termékek és szolgáltatások

4.1.

A termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés esetén az Ügyfél a Szolgáltatóhoz fordulhat, az Ügyfélszolgálat 1.1 pontban foglalt elérhetőségein keresztül.

4.2.

Tulajdonságok és jellemzők

4.2.1.

A termék lényeges tulajdonságait és jellemzőit a Webáruház termék oldala, míg a termék részletes és tényleges tulajdonságait és jellemzőit a termék használati útmutatója tartalmazza, amely terméknél ezt jogszabály előírja.

4.2.2.

A használati útmutató a termékhez van mellékelve. Amennyiben bármilyen okból a termékhez nincs mellékelve a használati útmutató, azt az Ügyfél a termék beüzemelése vagy használata előtt írásban jelezheti az Ügyfélszolgálatnak, vagy letöltheti a termék gyártójának weboldaláról. Amennyiben az Ügyfél az Ügyfélszolgálatot keresi meg, az haladéktalanul intézkedik a használati útmutató beszerzéséről és Ügyfélnek történő megküldéséről.

4.2.3

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait és jellemzőit a Webáruház Szolgáltatások oldala tartalmazza.

4.2.4.

Abban az esetben, ha a termék, szolgáltatás a Webáruházban vagy a termékhez mellékelt használati útmutatóban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonsággal rendelkezik az a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül.

4.2.5.

A Webáruházban megjelenő termék tulajdonságok és jellemzők tájékoztató jellegűek, nem képezik a Szolgáltató ajánlati kötelezettségét.

4.2.6.

A Szolgáltató a termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságait és jellemzőit bármikor módosíthatja.

4.2.7

Az Ügyfél a jelen szerződés elfogadásával egyben kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés teljesítését és a kapcsolódó Webáruház oldalain megrendelt szolgáltatások teljesítését már a jelen szerződés és a kapcsolódó szolgáltatást megrendelő szerződések megkötésének napjától számított tizennégy nap lejárta előtt kezdje meg.

4.3.

Árak

4.3.1.

A vételár mindig a termék, szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve a közterheket és az adókat is tartalmazza, és magyar forintban (Ft) értendő. A termék vételára nem tartalmazza a szállítás költségeit.

4.3.2.

A vételár változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy az árváltozás a Webáruházban megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt és a Szolgáltató által elfogadott termékek és szolgáltatások vételárát hátrányosan nem érinti.

4.3.3.

Nem jön létre szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között, amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház oldalain, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft vagy 1 Ft összegű árra. Jelen pont szerinti esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani; hanem felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést és szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.4.

Elérhetőség

4.4.1.

A termék mellett feltüntetett elérhetőségre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A termék elérhetősége a beszállítók és a folyamatos értékesítések raktárkészletre gyakorolt hatása miatt változhat.

4.4.2.

Amennyiben az elküldött megrendelésben rögzített termék a Szolgáltató saját raktárkészletéről időközben elfogy, az Ügyfélszolgálat e-mailben értesíti az Ügyfelet. Ez esetben az adott megrendeléshez kapcsolódó szerződés a Felek között bármilyen hátrányos jogkövetkemény nélkül megszűnik, kivéve, ha a Szolgáltató későbbi időpontban azonos feltételek mellett tudja biztosítani a terméket és ezt az Ügyfél elfogadja.

5.

Elérhetőség

5.1.

A termékek és szolgáltatások a Webáruház Kosár oldalán rendelhetők meg.

5.2

Termék kosárba tétele

5.2.1.

A megrendelni kívánt termék mellett található Kosár gomb használatával vagy a megrendelni kívánt termékre kattintást követően a megjelenő termék lényeges tulajdonságait és jellemzőit ismertető oldalon a Kosárba gomb használatával tehető kosárba a termék.

5.3

Termék módosítása

5.3.1.

A Webáruház fejlécében található Kosár gomb használatával a Kosár oldalon megtekinthetők a kosárban lévő termékek. A Kosár oldalon a terméknél elérhető módosítási lehetőségek:

 • x ikonnal törölhető a termék a kosárból,
 • a termék mennyisége változtatható,
 • ha van a termékhez szolgáltatás, kiválasztható.
5.4

Termék mennyisége

5.4.1.

A Webáruház kizárólag háztartásban használatos szokásosnak tekinthető mennyiség rendelését teljesíti.

5.5

Megrendelés adatai

5.5.1.

A megrendelés adatai a Kosár oldalon az Adatok mezőkben adhatók meg.

 • személyes adatok
 • számlázási adatok
 • szállítási adatok
5.5.2.

Amennyiben az Ügyfél regisztrált és be van lépve, valamint korábban már megadta a megrendeléshez szükséges adatokat, akkor a Webáruház felkínálja (kitölti és megjeleníti) ezeket az adatokat.

5.5.3.

Amennyiben az Ügyfél regisztrált és be van lépve, valamint korábban már megadta a megrendeléshez szükséges adatokat, és korábban már rendelt is, akkor a Webáruház felkínálja (kitölti és megjeleníti) a legutolsó megrendelésének adatait.

5.6

Fizetés módja

5.6.1.

A Kosár oldalon választható ki a megrendelés végösszegének fizetési módja. A fizetéssel járó esetleges költségek pontos összege is ugyanott megjelenítésre kerül.

5.7

Szállítás módja

5.7.1.

Kiválasztható a Kosár oldalon a szállítás módja. A szállítási díjak pontos összege megjelenítésre kerül a Kosár oldalon.

5.8

Ellenőrzés

5.8.1.

A megrendelés során a megrendelni kívánt termékek és szolgáltatások, a megrendelés adatai, a fizetési mód, a szállítási mód és az ahhoz kapcsolódó teljes összeg bármikor megtekinthető, ellenőrizhető és módosítható a megrendelés elküldéséig.

5.8.2.

Kérjük, hogy a megrendelést elküldése előtt alaposan tekintse át, és amennyiben mindennel egyetért, kattintson a Vásárlás gombra.

5.9

Nyilatkozat

5.9.1.

Az Ügyfél a Webáruházban böngészéssel, a Webáruházban történt regisztrációval, vásárlással elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit.

5.9.2.

Az Ügyfél a Webáruházban böngészéssel, regisztrációval elfogadja a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót, és az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Kérjük, hogy személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót.


5.9.3.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a termékhez kiválasztott szolgáltatásokra azok tájékoztatói (pl. kiterjesztett garancia esetén Csatlakozási nyilatkozat) is vonatkoznak, amelyeket a Szolgáltató az adott szolgáltatás megrendelése előtt az Ügyfél rendelkezésére bocsát, és amelyeket az adott szolgáltatás megrendeléséhez az Ügyfélnek el kell fogadnia.

5.10

Megrendelés elküldése

5.10.1

Az Ügyfél a Kosár oldalon a Vásárlás gombra kattintással elküldi a megrendelést, ajánlatott tesz a Kosár oldalon található termékek megvásárlására és szolgáltatások igénybevételére, amellyel az ügylet még nem jön létre, azonban a megrendelés elküldése - Szolgáltatói elfogadás esetén - fizetési kötelezettséget von maga után az Ügyfél részéről. A szerződés a 7.1.1. pont szerinti ajánlatot elfogadó e-mail Szolgáltató általi megküldésével jön létre.

5.10.2.

Az Ügyfél a szerződés megkötése előtt az ajánlatát visszavonhatja.

5.10.3.

A megrendelés, annak elfogadása esetén távollévők között elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, amely az Ügyfél számára fizetési kötelezettséggel jár.

5.11

Megrendelés automatikus visszaigazolása

5.11.1.

A Webáruház az ajánlat beérkezését automatikusan e-mailben visszaigazolja, ez azonban nem jelenti az Ügyfél ajánlatának Szolgáltató általi elfogadását.

6.

Fizetés

6.1.

6.1 Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról és azok részletes feltételeiről a Fizetési módok oldalán tájékozódhat.

6.2.

Ha az Ügyfél előreutalás fizetési módot választ a megrendelés során, és a díjbekérőben foglalt fizetési határidőig nem kerül jóváírásra a Szolgáltató számláján a megrendelés végösszege, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elállni, melyről e-mailben értesíti az Ügyfelet.

6.3.

Ha az Ügyfél Online Hitelt vesz igénybe a termékek és szolgáltatások vonatkozásában a megrendelés során, és az Online Hitel előzetes tájékoztatás elfogadásáról bármilyen okból nem nyilatkozott és/vagy a hitelügyintézés nem zárult le, azaz a Szolgáltató bármilyen okból nem kap értesítést a hitelt folyósító pénzintézettől (a pénzintézet a hitelkérelmet véglegesen jóváhagyta és azt engedélyszámmal megerősítette; az Ügyfél által beküldött hitelügyintézés dokumentumait tartalmazó dossziét a pénzintézet hiánytalannak és rendben levőnek találta illetve elfogadta; közölte, hogy a termék átadható a futárnak szállításra) a megrendelés elfogadásától számított 14 napon belül; a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elálljon, melyről e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben önrész fizetésére került sor, és az jóváírásra került a Szolgáltató számláján, a Szolgáltató az önrészt visszatéríti az értesítés kiküldésétől számított 14 napon belül.

6.4.

Fizetés

6.4.1.

A Szolgáltató a megrendelés végösszegéről annak kifizetését követően számlát állít ki. A Szolgáltató jogosult választása szerint vagy e-számlát vagy papír alapú számlát kiállítani. Papír alapú számla esetén a Szolgáltató a számlát a termékkel együtt adja át, míg e-számla esetén az Ügyfél az e-mail címére küldött értesítésben található linken keresztül töltheti le azt.

6.4.2.

A kiállított számla tartalmát a Szolgáltató utólag nem tudja megváltoztatni.

6.5.

Tulajdonjog fenntartás

6.5.1.

6.5.1 A Ptk. 6:216. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a termékre vonatkozó tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítésekor száll át az Ügyfélre.

7.

Adásvételi szerződés létrejötte

7.1

Megrendelés elfogadása

7.1.1.

A Webáruház a megrendelést, azaz az ajánlatot e-mailben elfogadja, ezzel létrejön a szerződés. Amennyiben a megrendelést elfogadó e-mail a megrendelés elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, úgy a Szolgáltató nem fogadta el az Ügyfél ajánlatát és a Felek között nem jön létre szerződés.

7.1.2.

Az ajánlat és az ajánlat elfogadása is akkor tekinthető a másik Félhez megérkezettnek, ha az számára hozzáférhetővé válik.

7.1.3.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az elküldött megrendelést elfogadó e-mail rajta kívül álló okból (például az e-mail cím helytelen, a levelező szolgáltató technikai vagy bármilyen hibája, vagy az Ügyfél eszközének, levelező rendszerének beállítása miatt) hibás, téves, olvashatatlan, vagy levélszemét mappába kerül. Ezekben az esetekben is az ajánlat elfogadás hozzáférhetőnek minősül.

7.1.4.

A megrendelést elfogadó e-mailt a Szolgáltató elküldi, ezáltal hozzáférhetővé teszi, ezzel létrejön a szerződés.

7.2

Fizetés hatása a megrendelésre

7.2.1.

Előre utalás esetén az utalás időpontja, az utalás átfutási ideje hatással van a megrendelés teljesítésére. A megrendelés teljesítésének az elkezdése, a termék átadása kizárólag a megrendelés végösszegének Szolgáltató számláján való jóváírását követően lehetséges.

7.2.2.

Az Online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése hatással van a megrendelés teljesítésére. A megrendelés teljesítésének az elkezdése, a termék átadása kizárólag a sikeres ellenőrzést és a fizetést követően lehetséges.

7.2.3.

Az Online Hitel ügyintézés ideje hatással van a megrendelés teljesítésére. A megrendelés teljesítésének az elkezdése kizárólag akkor lehetséges, ha a felsoroltak együttesen teljesültek:

 • a megrendelés során, az Ügyfél az Online Hitel előzetes tájékoztatás elfogadásáról nyilatkozott;
 • a Szolgáltató értesítést kap a hitelt folyósító pénzintézettől a hitel folyósításáról (a pénzintézet a hitelkérelmet véglegesen jóváhagyta és azt engedélyszámmal megerősítette; az Ügyfél által beküldött hitelügyintézés dokumentumait tartalmazó dossziét a pénzintézet hiánytalannak és rendben levőnek találta illetve elfogadta; közölte, hogy a termék átadható a futárnak szállításra).
7.3.

Raktárkészlet hatása a megrendelésre

7.3.1.

Amennyiben a termék nincs a Szolgáltató raktárkészletén a megrendelés idején, és beszállítótól rendelése szükséges, a Szolgáltató a beszállítás várható időpontjáról e-mailben értesíti az Ügyfelet. Az értesítésben található linken keresztül az Ügyfél 48 órán belül nyugtázhatja az értesítést, amellyel elfogadja annak tartalmát. Ekkor a szerződés az értesítés nyugtázásával lép életbe, a 7.1.1 pontban foglaltak a nyugtázás időpontjától értendőek, melyet a Webáruház rögzít.

7.3.2.

Abban az esetben, amikor a termék nincs a Szolgáltató raktárkészletén, és a Szolgáltató a megrendelés folyamán tájékoztatja az Ügyfelet a beszállítás várható időpontjáról, de a termék beszállítási időpontja bármilyen okból módosul, úgy a Szolgáltató felelőssége az ebből eredő bármilyen kárért nem áll fenn, kivéve, ha az Ügyfél Fogyasztónak is minősül.

7.3.3.

Ha a megrendelt termék beszállítása megtörténik, és a termék megjelenik a Szolgáltató saját raktárkészletén, a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet a beérkezésről. Új szállítási időpont esetén, vagy ha az Ügyfél miatt szállítási időpontváltozás következik be, a módosult szállítási időpont, illetve a termék átadásának időpontja nem haladhatja meg az értesítéstől számított 14 napot. A szállítási időpont, illetve a termék átadási időpontjának ezen határidőn túli elhúzódása esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elálljon, melyről e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés végösszegét megfizette, és az jóváírásra került a Szállító számláján, a Szolgáltató a megrendelés ellenértékét visszatéríti az elállásról szóló e-mail kiküldésétől számított 14 napon belül. Az Ügyfél is jogosult elállni a megrendeléstől a határidőn túli elhúzódás miatti esetben.

8.

Szállítás

8.1.

A megrendelés során az Ügyfélnek lehetősége van a Webáruház által felkínált szállítási módok, időpontok és díjak közül választani. A megrendelés során az Ügyfél által megjelölt szállítási időpont kizárólag tájékoztató jellegű, a tényleges szállítás időpontja attól eltérhet, a szállítás pontos időpontjáról az Ügyfélszolgálat, illetve a szállítást végző futárcég értesíti az Ügyfelet.

8.2.

A Szolgáltató a megrendelt termék szállítását saját szállítással és futárcég azaz szállítási megbízott igénybevételével végzi.

8.3.

8.3 Az Ügyfél megrendelése részeként a Szolgáltató részére megfizeti a 8.4 pontban meghatározott szállítási díjat és amennyiben utánvétes rendelésről van szó, a termék, szolgáltatás díját is. A szállítási megbízott jogosult a szállítással összefüggésben a az Ügyfelet (szállítás címzettjét) annak elérhetőségein keresnie koordináció illetve egyéb, saját megfelelő teljesítésével összefüggő okból. Az Ügyfél köteles mind a Szolgáltatóval, mind a szállítás megbízottjával együttműködni annak érdekében, hogy a termék, csomag átadása késedelem nélkül, az Ügyfél által szolgáltatott adatok szerint megtörténhessen. Az Ügyfél köteles haladéktalanul közölni a szállítási megbízottal, ha a megrendeléskor megadottakhoz képest releváns változás következik be, és egyeztetni az új körülmények szerinti szállításról.

Az Ügyfél felel a szándékosan elmaradt vagy elvárható együttműködésének elmaradásával összefüggően, vagy a neki felróható hibából eredően elmaradt átadással keletkező károkért (ide értve fizetési kötelezettségének elmulasztását is), kötelezhető a felmerülő költségek (pl. szállítás, csomagolás) megtérítésére, és a Szolgáltató jogosult a 15.2 pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. A károk vagy költségek megtérítése nem menti fel az Ügyfelet a jelen szerződésből vagy az annak alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett megrendelésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Ügyfél elfogadja, hogy a termék, csomag megfelelő kézbesített voltának tényét igazolja az átvételi elismervényen az aláírás és név rögzítése. Nem megfelelő személynek történt kézbesítés vagy a terméknek, csomagnak vagy annak tartalmának eltűnése kizárólag az Ügyfél felelőssége, amennyiben a szállítási megbízott a fentiek szerinti eljárási rendnek megfelelően és a megfelelő kézbesítési adatokon (címen, névre) végezte a kézbesítést.

8.4.

A kézbesítés utánvét esetén az utánvét kifizetése, és az átvételi igazolás aláírása után történik meg. Az Ügyfél köteles a csomagolást és a terméket, csomag tartalmát részletesen szemrevételezni, és ha bármi rendellenesség vagy sérülés észlelhető ezekben, köteles a hiányosságot vagy hibát, sérülést feltáró kifogásait a szállítási megbízottal rögtön közölni, és a körülményekről egyértelmű, a dátumot, a helyszínt és az időpontot tartalmazó, a szállítási megbízottal közösen felvett nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) készíteni, és lehetőség szerint fényképeket is készíteni. A jegyzőkönyvet a szállítási megbízottal is alá kell íratni, és annak egy példányát számára átadni. Az Ügyfél köteles továbbá haladéktalanul bejelenteni e-mailben kifogását a Szolgáltatónak, és ahhoz mellékelni a jegyzőkönyvet és a fényképeket.

8.5.

Szállítási díj

8.5.1.

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás díjáról a megrendelés során.

8.5.2.

A szállítási díj mindig a szállítás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve a közterheket és az adókat is tartalmazza, és magyar forintban (Ft) értendő.

8.5.3.

A szállítási díj változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy az árváltozás a Webáruházban megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékek és szolgáltatások szállítási díját hátrányosan nem érinti.

8.5.4.

Nem jön létre szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között, amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház oldalain, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft vagy 1 Ft összegű árra. Jelen pont szerinti esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani; hanem felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést és szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

8.6.

Megrendelések összevonása

8.6.1.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több önállóan elküldött megrendelés kerül elküldésre és/vagy a megrendelésekben szereplő szállítási módok és szállítási időpontok megegyeznek; a megrendelések önállóan kezelendők, a díjak és költségek vonatkozásában nem vonhatók össze; a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a súlyra, méretre és egyéb jellemzőre, fizetési módokra, végösszegekre tekintettel külön, eltérő szállítási időpontokban teljesítse azokat, vagy lehetősége szerint összevonja azokat.

8.7.

Termék átadása és átvétele

8.7.1.

A Szolgáltató a megrendelés elfogadásában rögzített Szállítási adatokban szereplő címen teljesíti a megrendelést.

8.7.2.

Az Ügyfél a termék átvételekor köteles a csomagolást és a terméket megvizsgálni. A termék átvételével az Ügyfél elismeri, hogy a termék originált csomagolásban, hiánytalan tartozékokkal és dokumentumokkal, esztétikai hibától és sérüléstől mentesen leszállításra került.

8.7.3.

Ha az Ügyfél miatt szállítási időpont változás következik be, a módosult szállítási időpont, illetve a termék átadásának időpontja nem haladhatja meg a megrendelés elfogadásától számított 14 napot. A szállítási időpont, illetve a termék átadási időpontjának ezen határidőn túli elhúzódása esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést törölje, melyről e-mailben értesíti az Ügyfelet. és egyúttal az általa megfizetett teljes ellenértéket visszatéríti.

8.7.4.

Az Online Hitel ügyintézéssel érintett termék átadása kizárólag akkor lehetséges, ha a felsoroltak együttesen teljesültek:

 • az Ügyfél azonosítása a - hitelt folyósító pénzintézet előírásainak megegyezően - a Szolgáltató vagy a futárcég által a szállítási címen sikeresen és hiánytalanul megtörtént és rögzítésre került;
 • az Áru átadásának igazolására és az Ügyfél azonosítására szolgáló dokumentum (jelen szerződésben: AÁF) okmány eredeti példányai a - hitelt folyósító pénzintézet előírásaival megegyezően - kitöltésre és aláírásra került a Szolgáltató vagy a futárcég és az Ügyfél által.

Amennyiben az Ügyfél oldalán felmerült ok miatt a jelen pontban foglaltak együttesen nem teljesülnek, és ezért az Online Hitellel érintett termék átadása nem történik meg a megrendelés elfogadásától számított 14 napon belül; a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elálljon, melyről e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben önrész fizetésére került sor, és az jóváírásra került a Szállító számláján, a Szolgáltató az önrészt visszatéríti az értesítés kiküldésétől számított 14 napon belül.

8.7.5.

Az Ügyfél hibájából át nem vett termékek szállítási és visszaszállítási és egyéb igazolt kapcsolódó költségei az Ügyfelet terhelik.

8.8.

Régi készülék elszállítása

8.8.1.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Fogyasztó a Szolgáltatótól új elektromos, elektronikus berendezésnek minősülő terméket vásárol, és azt a Szolgáltató a Fogyasztónak házhoz szállítja, a Fogyasztó kérheti a vásárolt termékkel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának elszállítását. A Szolgáltató a nem természetes személy fogyasztótól ingyenesen, a természetes személy fogyasztótól kupon (vásárlási utalvány) ellenében átveszi és elszállítja a hulladékot. Kizárólag jelen pont vonatkozásában fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja.

8.8.2.

A Fogyasztó a Kosár oldalon a megrendelés leadása előtt kérheti díjmentesen a vásárolt termékkel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának elszállítását, úgy, hogy a vásárolt termék házhozszállításával egy időben, egyszerre a hulladék átadásra és elszállításra kerül. Utólagos elszállítást a Szolgáltató nem tud vállalni.

8.8.3.

A hulladék felajánlással, elszállítási kéréssel az Ügyfél lemond a hulladékkal kapcsolatos valamennyi jogáról. A hulladékot a Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően, mint veszélyes hulladékot kezeli, és megsemmisítéséről gondoskodik.

8.9.

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított szállítási módokról és szállítási díjakról a Webáruház Információk oldalán tájékozódhat.

9.

Indokolás nélküli elállás

9.1.

A jelen pontban ismertetett indokolás nélküli elállás vagy indokolás nélküli felmondás joga kizárólag azon Ügyfelet illet meg, aki a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül, azaz azon természetes személyt, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (jelen szerződésben: Fogyasztó).

9.2.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, például, de nem kizárólagosan:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy szolgáltatásra irányuló megrendelés esetén, ha a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a szolgáltatás egészének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítést követően indokolás nélküli felmondási jogát elveszíti.

Elallasi-felmondasi nyilatkozat letöltése


9.3.

A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Fogyasztó az elállást nem köteles indokolni.

Az átvétel napja

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja.

9.4.

A Fogyasztó gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.

9.5.

A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát (amennyiben a teljesítés a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül megkezdődött, úgy indokolás nélküli felmondási jogát) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül jogosult gyakorolni, kivéve, ha a szolgáltatás egészét már teljesítette felé a Szolgáltató.

9.6.

Amennyiben a Fogyasztó az indokolás nélküli elállás jogával kíván élni, írásban köteles megküldeni egyértelmű elállási nyilatkozatát a Szolgáltató 1.1 pontban foglalt levelezési címére vagy az Ügyfélszolgálat e-mail címére. Az elállás közléséhez használható az itt letölthető Elállási nyilatkozat minta is. A Fogyasztó indokolás nélküli elállását a megrendelést visszaigazoló e-mailben található linken vagy a Webáruház Online Ügyfélszolgálat oldalán is közölheti.

9.7.

Amikor a Fogyasztó indokolás nélküli elállását a megrendelést visszaigazoló e-mailben található linken vagy a Webáruház Online Ügyfélszolgálat oldalán közli, a Szolgáltató az elállásról szóló közlés beérkezését haladéktalanul e-mailben visszaigazolja.

9.8.

Postai úton történő küldés esetén, amennyiben ajánlott küldeményként került feladásra az elállási nyilatkozat, és a feladás dátuma és időpontja hitelt érdemlően bizonyítható, akkor a feladás dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató a 9.3 pontban foglalt határidő számításánál. A postai úton történő indokolás nélküli elállás a határidő utolsó napján is elfogadottnak minősül.

9.9.

E-mailben történő elállási nyilatkozat küldés esetén a küldés idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a 9.3 pontban foglalt határidő számításánál. Az e-mailben történő indokolás nélküli elállás a határidő utolsó napján is elfogadottnak minősül.

9.10.

A Fogyasztó köteles az elállással érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató 1.1 pontban foglalt átvételi pontjára. A Szolgáltató a visszaküldött terméket az átvételi pont átvétel időpontjában - mely a Kapcsolat oldalon olvasható - veszi át, a Fogyasztó ezen körülményre figyelemmel köteles a visszaküldésről gondoskodni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül elküldi. A Fogyasztó köteles a határidő lejárta előtti elküldést a Szolgáltató részére kétséget kizáróan igazolni. Az indokolás nélküli elállással érintett termék Szolgáltató átvételi helyére történő visszaküldésének közvetlen költségei a Fogyasztót terhelik.

9.11.

A Fogyasztó e-mailben kérheti az Ügyfélszolgálattól, hogy a Szolgáltató szervezze meg az elállással érintett termék visszaküldését. A Fogyasztó ezen kérését az elállás közlésétől számított 48 órán belül jogosult az Ügyfélszolgálatnak e-mailben bejelenteni. A Szolgáltató jogosult a visszaküldés megszervezése iránti kérést indokolás nélkül elutasítani. Amennyiben a Szolgáltató közreműködik a visszaküldés megszervezésében, úgy a kérés elküldésétől számított 48 órán belül e-mailben értesíti erről a Fogyasztót. Amennyiben a kérésre bármilyen okból adódóan nem érkezik válasz a kérés elküldésétől számított 48 órán belül, azt úgy kell tekinteni, hogy a visszaküldésről a 9.10 pontban foglaltaknak megfelelően az Ügyfélnek kell gondoskodni. A Szolgáltató a szervezéssel kizárólag segítséget nyújt, de nem vállalja át a visszaküldés költségeit, az a Fogyasztót terheli.

Amennyiben a Szolgáltató közreműködik a visszaküldés megszervezésében, úgy e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a visszaküldés várható költségéről és a fizetés feltételeiről, továbbá a visszaküldés részleteiről. A közreműködést visszaigazoló e-mailben a Szolgáltató feltünteti a visszaküldés várható költségét és a fizetés feltételeit. A Fogyasztó kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatóval teljes mértékben együttműködik, a 9.10 pontban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napos határidőn belül a terméket elküldi.

9.12.

9.12 Indokolás nélküli elállás esetén kérjük, hogy a Fogyasztó az elállással érintett megrendelés azonosító számát tüntesse fel a termék kísérő bizonylatán, futárcéggel történő visszaszállítás esetén a fuvarlevélen. A megrendelés azonosító száma szükséges az átvételi helyen a termék átvételéhez. A Fogyasztó 9.11 pontban foglalt kérése esetén a Szolgáltató az általa szervezett futárcég fuvarlevelét e-mailben elküldi, melyet a Fogyasztónak a becsomagolt termék oldalára, jól látható módon kell rögzíteni.

9.13.

A Fogyasztó köteles az elállással érintett terméket a termék jellegéhez igazodó, állagot megóvó és sérülésmentes szállítást biztosító csomagolásban, tiszta és idegen anyagtól mentes állapotban, hiánytalanul és sérülésmentesen visszaküldeni a Szolgáltatónak. A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9.14.

A Szolgáltató az elállással érintett termék átvételekor nem végez minőségi átvételt. A Szolgáltató az elállással érintett termék átvételi pontra beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül bevizsgálja a visszaküldött termék állapotát, hiánytalanságát.

9.15.

A Fogyasztó elállása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget; kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért keletkeztek, mert a Fogyasztó az elállással érintett termékhez tartozó legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott az elállással érintett termék megrendelésénél.

9.16.

A 9.15 pontban foglalt összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon fizeti vissza a Szolgáltató.

9.17.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató visszatérítésre a Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő, más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Utánvételre történt fizetés esetén a Szolgáltató e-mailben bekéri a Fogyasztótól a bankszámlaszámát, és arra utalja át az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget; feltéve, hogy a Fogyasztó ebbe kifejezetten beleegyezik.

9.18.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a 9.15 pontban foglalt összeget, amíg a Fogyasztó az elállással érintett terméket vissza nem szolgáltatta a Szolgáltatónak, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a futárcéggel visszaküldte; a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A Szolgáltatót nem illeti meg a visszatartási jog, amennyiben a terméket saját maga fuvarozza vissza.

9.19.

A Szolgáltató a visszaküldött termék állapotának, hiánytalanságának vizsgálata alapján követelheti a Fogyasztótól a termékben bekövetkezett értékcsökkenés költségét és egyéb költségeinek megtérítését; amennyiben az értékcsökkenés a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9.20.

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a Szolgáltató a 9.5 pontjában foglalt határidő lejárata előtt a Fogyasztó kérésére megkezdte, és a Fogyasztó gyakorolja indokolás nélküli felmondási jogát, a Szolgáltató köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat adóval növelten a Szolgáltató számára megfizetni.

9.21.

A Szolgáltató jogosult a 9.15 pontban foglalt visszatérítés összegébe beszámítani a szerződésből eredő követeléseit.

9.22.

Mivel a Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit, ezért a Szolgáltatónak az utánvéttel vagy portóval visszaküldött elállással érintett terméket nem áll módjában átvenni.

9.23.

A szettben, csomagban értékesített termékek esetében, ahol a vételár sem került megbontásra, az elállásra kizárólag az egész szettől, csomagtól való elállásra van lehetőség.

9.24.

A termékhez, szetthez, csomaghoz adott ajándék esetén a terméktől, szettől, csomagtól elállás az ajándéktól való elállással is jár.

9.25.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően gyakorolta.

9.26.

Amikor a termék adásvételére irányuló szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó jogszerű elállása/felmondása a járulékos szerződést is felbontja/megszünteti.

9.27.

A 9.6 pontban foglalt Elállási nyilatkozat minta letölthető itt.

10.

Jótállás

10.1.

Fogyasztók esetében, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan 1 év kötelező jótállást ír elő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. Amennyiben a termék gyártója, forgalmazója, szerződésben jótállást vállal, úgy a jótállás feltételeit, időtartamát, jótállásból eredő jogokat és kötelezettségeket a termék gyártója, forgalmazója által a termékhez mellékelt hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási jegy tartalmazza.

10.2.

A Szolgáltató külön jótállást nem vállal, kivéve, ha jogszabály ezt kifejezetten előírja.

10.3.

A jótállásra kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.4.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a jótállásból fakadó jogok az 11. és a 12. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenek.

11.

Szavatosság

11.1.

A Szolgáltató szavatosságot kizárólag a Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében vállal, Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleket nem illet meg szavatossági igény, kivéve, ha kógens jogszabály kötelezővé teszi a szavatosság vállalását.


11.2.

A termék hibája esetén a Fogyasztó választása szerint vagy a 11.3 pontban meghatározott Kellékszavatossági jogát vagy a 11.4 pontban foglalt Termékszavatosság igényét érvényesítheti.

11.3.

Kellékszavatosság

11.3.1.

A Fogyasztó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben olyan hibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már léteztek.

11.3.2.

11.3.2 A kellékszavatossági igény érvényesítési ideje Fogyasztóval kötött szerződés esetén a termék átvételétől számított 2 év.

11.3.3.

A kellékszavatosság érvényesítésének a feltétele, hogy a Fogyasztó eredeti számlával igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

11.3.4.

A kellékszavatossági igények és bejelentése:

A Fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélés kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül bejelentett hibák vonatkozásában vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ezen határidőt követően a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.4.

Termékszavatosság

11.4.1.

11.4.1 A Fogyasztó a termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

11.4.2.

A termékszavatosság érvényesítésének a feltétele, hogy a Fogyasztó eredeti számlával igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

11.4.3.

A termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt jogosult érvényesíteni.

11.4.4.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.4.5.

11.4.5 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha, nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.4.6.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ezen határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.4.7.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával szemben lehet gyakorolni. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

11.4.8.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.4.9.

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.

Felelősség

12.1.

A Szolgáltató szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége a közvetlen károkra terjed ki, és összegszerűen korlátozott az Ügyfél által a szerződésszegéssel érintett konkrét termékért megfizetett bruttó ellenértékre ideértve a kifizetett bruttó szállítási díjat is. A Szolgáltató szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn.

12.2.

A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetett, következményi kárra (pl. elmaradt haszonra).

12.3.

A Szolgáltató nem szavatol a Webáruház használhatóságáért, hibamentességéért és működőképességéért, felhasználói elvárásoknak való megfeleléséért, a szolgáltatás használatával őrzött vagy elküldött adat törlődéséért, megrongálásáért, sem ezek és a működtető szerver biztonságáért és a felhasználó eszközeiben keletkező károkért.

12.4.

A Szolgáltató nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért, amelyek abból következnek, hogy az Ügyfél személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák az szolgáltatás, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatás igénybevételét.

12.5.

A Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az Ügyfél által tévesen vagy hibásan eszközölt vagy más okból sikertelen (pl. hibás összeg vagy azonosító feltüntetése, téves kedvezményezett megnevezése) fizetések tekintetében.

12.6.

A felelősségkorlátozás nem terjed ki, a felelősség korlátozását vagy kizárását tiltó kógens (azaz eltérést nem engedő) jogszabályokban rögzített esetekre így különösen az alábbiakra:

 • a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetére,
 • Fogyasztóval létrejött szerződés megszegése esetére.
12.7.

A Webáruházban megjelenő termékek, szolgáltatások képei, egyéb grafikák, ábrák (pl. hirdetésben szereplő grafika), illusztrációknak minősülnek, csak a tájékoztatást szolgálják, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, hogy a termék vagy szolgáltatás teljes mértékben megegyezik a feltüntetett képekkel, grafikákkal. A Képek és grafikák mellett a termék vagy szolgáltatás leírását is figyelembe kell venni minden esetben.

12.8.

A Webáruházban megjelenített külső cégek reklámjaiban, hirdetéseiben foglalt adatokkal kapcsolatban a hirdető céget terheli a felelősség, a Szolgáltató csak mint közvetítő szolgáltató felel ezekért a reklámokért.

13.

Szerzői jogok

13.1.

A Webáruház - ellenkező megjelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Webáruházban történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. Az Ügyfél a Webáruház nyilvánosan vagy regisztrációhoz kötötten elérhető részeit rendeltetésszerűen használhatja, egyéb felhasználási jog az Ügyfelet nem illeti meg.

13.2.

Ellenkező kikötés hiányában a Webáruház tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A Szolgáltató kizárólagosan fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Webáruházat saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

14.

Panaszkezelés, irányadó jog és jogviták

14.1.

A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14.2.

A Szolgáltató az 1.1 pontban feltüntetett e-mailen és telefonon keresztül elérhető Ügyfélszolgálatot biztosít az Ügyfelek részére, ahol az Ügyfél panasszal élhet. Amennyiben postai úton kíván az Ügyfél panaszt tenni, úgy az 1.1 pontban rögzített levelezési címre teheti ezt meg. A telefonon (jegyzőkönyv útján) rögzített, vagy az e-mailben és levélben elküldött panaszok esetén azok rögzítésétől/kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Szolgáltató írásban válaszolni.

14.3.

A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a közte és a Szolgáltató közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testülethez (cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.; e-mail cím: bekeltetes@bokik.hu; fax: +36 46-501-099; telefon: +36 46-501-091, +36 46-501-870) is fordulhatnak.

14.4.

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

14.5.

A Felek vállalják, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat próbálják peres eljárás nélkül kölcsönösen megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14.6.

A Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokról, azok kereskedelméről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan a WTO 1995. évi GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egyezményét.

15.

Szerződés megszüntetése, megszűnése

15.1.

Az Ügyfél a regisztráció törlésével, illetve a Szolgáltatónak szóló egyoldalú, írásbeli, indokolás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen szerződést.

15.2.

A Szolgáltató azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja a jelen szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ügyfél regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha az Ügyfél a jelen szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;
 • ha az Ügyfél magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
 • ha az Ügyfél a Webáruházat, illetve annak szolgáltatásait nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha az Ügyfél a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha a Szolgáltató a Webáruházat vagy a weboldalt megszünteti.

A folyamatban levő megrendeléseket ekkor a Szolgáltató az azokban foglalt feltételeknek megfelelően teljesíti, és az Ügyfél is köteles eleget tenni a megrendelésekben foglalt kötelezettségeinek, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg, vagy a jelen szerződés a megrendelés felmondását, az attól való elállást lehetővé teszi.

16.

Záró rendelkezések

16.1.

A Webáruház használatához a Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari vagy Microsoft Edge böngészőprogramok valamelyikének legfrissebb változata szükséges. A webáruház használatának technikai követelménye a felsoroltakból választott és használt böngészőprogram minimum rendszerigénye. Internet kapcsolat is szükséges a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Webáruház szolgáltatásainak sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása az Ügyfél felelőssége, erre, illetve ennek tulajdonságaira a Szolgáltatónak nincs ráhatása.

16.2.

A Szolgáltató a Webáruház tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Webáruházat, ezért az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató erről szóló előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát. Véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Webáruház (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy az Ügyfelet erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy a Webáruház időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és az Ügyfél hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatásait Magyarországról nyújtja, és nem szavatolja, hogy a Webáruház más országban is elérhető vagy megfelelően működik, illetve, hogy megfelel az Ügyfél igényeinek.

16.3.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kiskorúak védelmében a Szolgáltató jogosult a Webáruházat korlátozni kiskorúak tekintetében.

16.4.

Ha egy adott internethálózatról a Szolgáltató megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruházat látogató Ügyfél számára korlátozza a hozzáférést, captcha típusú kód használatát, vagy egyéb korlátozásokat vezessen be, vagy szüneteltesse a Webáruház elérését a többi Ügyfél, a Webáruház és az abban lévő adatok védelme érdekében.

16.5.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház különböző funkcióit vagy a Webáruház egészének - beleértve a megrendelés leadását is - elérhetőségét korlátozza, vagy hozzáférhetetlenné tegye.

16.6.

A Webáruházban elektronikus úton leadott megrendelés alapján a létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül. A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Jelen szerződés alapján, az e-mailen vagy a Webáruház oldalain keresztül tett nyilatkozatokat, vállalásokat a Felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik. A Szolgáltató nem iktatja a szerződést, és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető. A Szolgáltató azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy az Ügyfél a jelen szerződést annak elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki.

16.7.

A Szolgáltatónál jelenleg nincs semmilyen magatartási kódex, irányelv a Webáruház használatára. A magatartási irányelvek a Webáruház használata során azt a célt szolgálhatják, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ügyfélre vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

16.8.

A jelen szerződés és a Webáruház kommunikációs nyelve magyar.

16.9.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF bármikori, egyoldalú módosítására. A hatályos ÁSZF elérhető a Webáruház ÁSZF oldalán, a módosítást a Szolgáltató közzéteszi a Webáruházban 5 napig. A módosítást e-mailben is elküldi a Szolgáltató az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF módosítását nem fogadja el, úgy bármikor törölheti regisztrációját a 3.9.1 pontban foglalt módon. A módosítás közzétételét követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

16.10.

A Webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

16.11.

A jelen szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

16.12.

16.12. A Felek kötelesek a jelen szerződés fennállása során vagy abból kifolyólag tudomására jutott információkat ide értve többek között egymásnak közvetlenül megküldött e-maileket, leveleket bizalmasan kezelni, annak tartalmáról kizárólag a másik fél jóváhagyásával jogosultak bármilyen információt kiadni jogosulatlan harmadik személyeknek vagy ezeket közzétenni. Az információk kiadhatók harmadik személyeknek, amennyiben az a szerződés teljesítése szempontjából szükséges (pl. futárcég részére).

16.13.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

16.14.

A jelen szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a jelen szerződésben nem szerepel.

16.15.

Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozásokra a jelen szerződés minden olyan rendelkezése, amely rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaz, közvetlenül vonatkozik, és azokra jogosultak hivatkozni. Az Ügyfél a jelen szerződésben foglalt jogait (ide nem értve a követeléseket) és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

16.16.

A jelen szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek az Fogyasztónak minősülő Ügyfelet megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felek a szerződésben nem változtathatnak meg, illetve amelyekről az Ügyfél szerződésben nem mondhat le.

16.17.

A jelen szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit.

16.18.

Amennyiben a jelen szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

A jelen ÁSZF letölthető itt.