Verziók: 2018.05.25.

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25. napjától

Érvényes: visszavonsáig vagy a következő verzióig

1.

Bevezetés

1.1.

Látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak megőrzése kiemelten fontos számunkra. Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok hatályos jogszabályoknak megfelelő, megbízható és biztonságos kezelésében és megőrzésében.

2.

Személyes adat fogalma

2.1.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek (azaz emberek) személyes adatainak kezelésére terjed ki.

2.2.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE azaz az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt definíció);

3.

Adatkezelő

3.1

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

cégnév: Neltner Kft.
cégbejegyzés időpontja: 2002.06.06.
bejegyző és nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 05-09-009689
adószám: 12854301-2-05
székhely, levelezési cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 6-8.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@neltner.hu
telefonszám: +36 30 206 2100
honlap: www.neltner.hu
3.2.

Tárhelyszolgáltató adatai

cégnév: RackForest Kft.
székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. III.em. 3019.
telefonszám: +36 70 362 4785
e-mail cím: info@rackforest.hu
4.

Adatkezelés, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

4.1.

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (jelen adatkezelési tájékoztatóban: Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy a Neltner Kft. mint adatkezelő (jelen tájékoztatóban: Szolgáltató) az általa üzemeltetett, www.neltner.hu címen és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (jelen tájékoztatóban: Weboldal) látogatóinak, felhasználóinak, vásárlóinak, ügyfeleinek (jelen tájékoztatóban: Felhasználó) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.

4.2.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét (Szolgáltató)
 • a Felhasználó Szolgáltató által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatok kezelésének jogalapját
 • az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználót megillető jogokat és jogérvényesítésének módjait.
4.3.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az alábbi hatályos jogszabályok alapján kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) - jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).
4.4.

Amikor a Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy megismerte a jelen Adatkezelési Tájékoztatót (ennek jeléül kipipálja a megfelelő felületet), ezzel a Felhasználó kijelenti, hogy megismerte a Szolgáltatónak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését.

4.5.

Adatkezelés célja

 • a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása
 • kapcsolattartás
 • értesítések
 • direkt marketing
 • reklám
 • a Weboldal szolgáltatásainak igazítása a Felhasználók igényeihez
 • személyre szabott ajánlat, tájékoztatás
 • statisztikai elemzés (pl. oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések)
 • felhasználói szokások, érdeklődési kör megismerése
 • a Weboldalon kezdeményezett aktivitások (pl. promóciók) előkészítése, lebonyolítása
 • a Weboldal szolgáltatásainak továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése

Abban az esetben, ha a Szolgáltató az adott célból átadott személyes adatokat eltérő célból kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesítés formájában tájékoztatja, és amennyiben szükséges, úgy hozzájárulását is kéri az új célból történő adatkezeléshez. A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között használja fel a személyes adatokat más célra.


4.6.

Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az alábbi - lentebb egyes adatkezelések kapcsán részletezett - jogalapok szerint kezeli:

 • a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés a Szolgáltatóra vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
4.7.

Felhasználók

4.7.1.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Weboldalt látogatók, a Weboldalon regisztrált Felhasználók, és a vásárlók adatait kezeli.

4.7.2.

Nem regisztrált Felhasználó (vagy a Weboldalt látogató Felhasználó):
Amennyiben a Felhasználó nem regisztrál, a Weboldalon tud böngészni, azonban a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat csak korlátozottan tudja igénybe venni. A Weboldalt böngésző Felhasználókra is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak, ők a Weboldal használatával fogadják el a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.

4.7.3.

Regisztrált Felhasználó:
A Weboldal letöltése és használata során a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (jelen tájékoztatóban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján a Felhasználó, mint Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül az Általános Szerződési Feltételek (jelen tájékoztatóban: ÁSZF) szerint nyújtott szolgáltatásokat (jelen tájékoztatóban: Szolgáltatások).

4.7.4.

Speciális szabályok:
A Weboldalon Felhasználó az lehet, aki legalább a 18. életévét betöltötte és nagykorú és cselekvőképes, illetve a Regisztráció során szükséges nyilatkozatokat (együttesen a jelen tájékoztatóban: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit az erre szolgáló felület kipipálásával. A Weboldalon a 18. év alatti személyek nem tudnak Regisztrálni.

4.8.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás

4.8.1.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Weboldalt látogatók, a Weboldalon regisztrált Felhasználók, és a vásárlók adatait kezeli.

4.8.2.

Az adatkezelésre előzetes tájékoztatást követően kerül sor.

4.8.3.

Amennyiben a Felhasználó használja a Weboldalt, regisztrál a Weboldalon, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta továbbá megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.


4.8.4.

A Felhasználó a Regisztrációval azt is kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együtt megismerte és elolvasta az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is.

4.8.5.

A Felhasználó a Regisztrációval továbbá kijelenti, hogy a Regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

4.8.6.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket vagy ne használja a Weboldalt.

4.10.

Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, a Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulása alapján felvett adatokat

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például a Szolgáltató valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelése), vagy
 • a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen érdek érvényesítése a Felhasználó személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.

Kezelt személyes adatok

5.1.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek (azaz emberek) személyes adatainak kezelésére terjed ki. A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok a Szolgáltató adatbázisába a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban bekerüljenek. A személyes adatok kizárólag az adatkezelés céljának érdekében és megvalósulásához szükséges mértékig és ideig kerülnek felhasználásra.

5.2.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes adatokkal és webes felületekkel kapcsolatban:

A Felhasználó egyedül felelős a Felhasználó által a Szolgáltatónak továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

5.3

Látogatás

5.3.1.

Az adatkezelés célja:

A Weboldal szolgáltatásainak elérhetősége (oldaltartalmak, termékek adatai, összehasonlítás, stb.) és szolgáltatások fejlesztése.

5.3.2.

Személyes adatok:

 • a Felhasználó böngészőjének adatai
 • az internetezésre használt eszköz adatai (IP-cím, típus, képernyőméret, operációs rendszer típusa),
 • a meglátogatott oldalak böngészése
 • a látogatások ideje és időtartama
 • a felhasználó földrajzi (lokációs) adatai
 • látogatási szokások
5.3.3.

A Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, a Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

5.3.4.

A Weboldalon bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, a Weboldal böngészése során csupán a fenti adatok kerülnek rögzítésre.

5.3.5.

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: a feldolgozást követően törlésre kerülnek az adatok. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
Felhasználó bármikor tiltakozhat a Szolgáltatónak az adatkezelés ellen. Amennyiben nem kívánja, hogy az adatok gyűjtésre kerüljenek, úgy ne látogassa meg a weblapot.

5.4

Regisztráció, Saját fiók

5.4.1.

Az adatkezelés célja:

A Weboldal szolgáltatásainak elérhetősége (kedvencek, rendelések, stb.), Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, fejlesztése.

5.4.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • felhasználó e-mail címe
 • jelszó
 • az 5.3 pontban meghatározott, a Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatok
5.4.3.

Amennyiben a Felhasználó Facebook fiókon keresztül regisztrál, akkor a név (vezetéknév és keresztnév), továbbá email cím és jelszó, valamint amennyiben elérhető, születési időpontját és nemét kéri el a Facebook fiókjából a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása, biztosítása és személyre szabott hírlevelek, ajánlatok, értesítések, valamint a Szolgáltatások fejlesztése érdekében.

5.4.4.

Saját fiók (jelen tájékoztatóban: Saját fiók vagy Profil): ennek elkészítéséhez és kezeléséhez a Felhasználó önkéntesen megadott adatait (vezetéknév és keresztnév, email cím, jelszó vagy ha Facebook fiókon keresztül jelentkezik be a Felhasználó a Facebook profiljában szereplő vezetéknév és keresztnév, email cím, jelszó) tároljuk. Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy kapcsolatot tarthassunk a Felhasználóval, és elérhetőek legyenek a Szolgáltatások. A Felhasználó a Saját fiókba bejelentkezve az Adatok oldalon tudja a Profilban szereplő adatait módosítani, míg a hozzájárulásait, feliratkozásait a Saját fiókba bejelentkezve az Értesítések oldalon módosíthatja.

5.4.5.

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a polgári jogi elévülés végéig tart (ami előreláthatólag a Regisztráció törlésétől számított öt (5) év), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt a Szolgáltatóval szembeni polgári jogi igénye.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
  Felhasználó bármikor tiltakozhat a Szolgáltatónak az adatkezelés ellen.
5.5

Vásárlás, szállítás

5.5.1.

Az adatkezelés célja:

A Weboldal lényegi szolgáltatásainak nyújtása (megrendelés, megrendelés teljesítése, számlázás, szállítás, és kapcsolódó szolgáltatások) és szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, fejlesztése.

5.5.2.

Személyes adatok:

 • számlázási név (vezetéknév és keresztnév, cégnév)
 • számlázási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)
 • szállítási név (vezetéknév és keresztnév, cégnév)
 • szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)
 • szállítási megjegyzés (szállítást segítő adat)
 • telefonszám
 • vásárlással összefüggő és Felhasználó által önként megadott teljesítéshez szükséges egyéb adatok
 • vásárlási szokások
 • az 5.3 pontban meghatározott, a Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatok
5.5.3.

A megrendeléshez megadott adatokat és az utolsó megrendelés adatait a következő megrendeléshez eltároljuk.

5.5.4.

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a Megrendeléssel összefüggő igények elévüléséig tart (ami előreláthatólag a teljesítéstől számított öt (5) év) tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás teljesítését követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására és fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.6.

Kiterjesztett garancia

5.6.1.

Az adatkezelés célja:

A kiterjesztett garancia (EXTRA garancia) szolgáltatás nyújtása és szolgáltatások magas színvonalának biztosítása és fejlesztése.

5.6.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév, cégnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • állandó lakcím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)
 • levelezési cím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)
 • születési dátum
 • anyja neve
 • kiterjesztett garanciával összefüggő egyéb, a Felhasználó által megadott adatok
 • kiterjesztett garancia igénybevételi szokásai
5.6.3.

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a Megrendeléssel összefüggő igények elévüléséig tart (ami előreláthatólag a teljesítéstől számított öt (5) év) tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás teljesítését követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.7

Hitel

5.7.1.

Az adatkezelés célja:

Az áruhitel szolgáltatás nyújtásában való közreműködés és szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, fejlesztése.

5.7.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)
 • hitellel összefüggő, a Felhasználó által megadott egyéb adatok
 • hitelt igénybe vevők szokásai
5.7.3

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések és hitelfelvételben való közreműködés teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés hitelszerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a Megrendeléssel összefüggő igények és a hitel szerződés megszűnését követően az abból ered igények elévüléséig tart (ami főszabály szerint öt (5) év, feltéve, hogy nem szakad meg az elévülés) tekintettel arra, hogy a teljesítést követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.8.

Vásárlói vélemények

5.8.1.

Az adatkezelés célja:

A megvásárolt termékről, igénybe vett szolgáltatásról nyilvános és nem nyilvános vélemények adása.

5.8.2.

Személyes adatok:

 • név
 • álnév
 • e-mail cím
 • Felhasználó által a véleménye keretében önként közölt adatok.
5.8.3.

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának, fejlesztésének eléréséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: nyilvános komment esetén, amíg a Szolgáltató a terméket forgalmazza. Egyéb esetben a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.9.

Hírlevél

5.9.1.

Az adatkezelés célja:

A hírlevélre feliratkozott felhasználók értesítése a hírekről, új ajánlatokról, akciókról és nyereményjátékokról és szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, fejlesztése.

5.9.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • e-mail cím
 • hírlevél olvasással összefüggő viselkedési szokások
5.9.3.

Adatkezelés jogalapja:

 • A Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján. A Felhasználók a „Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj elsőként akcióinkról, újdonságainkról.” szöveg előtti felület bejelölésével egyértelműen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató saját üzletszerzés céljából kezelheti személyes adataikat, illetve hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) pontja) Felhasználó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. Adatkezelés időtartama: Addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, fejlesztéséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok feldolgozását követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.10.

Személyre szabott hírlevél, ajánlatok

5.10.1.

Az adatkezelés célja:

A hírlevélre feliratkozott Felhasználók értesítése személyre szabott ajánlatokról, akciókról, nyereményjátékról. A Szolgáltatások fejlesztése.

5.10.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • email cím
 • születési idő
 • oldalhasználattal összefüggő viselkedési szokások
 • statisztikai elemzés (pl. oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések)
 • Felhasználói szokások, érdeklődési kör
 • korábbi vásárlások adatai
 • Felhasználó által e célból megadott egyéb adatok
 • hírlevél olvasással összefüggő viselkedési szokások
5.10.3.

Adatkezelés jogalapja:

 • A Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján. A Felhasználók az „Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj elsőként akcióinkról, újdonságainkról.” szöveg előtti felület bejelölésével egyértelműen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató saját üzletszerzés céljából kezelheti személyes adataikat, illetve személyre szabott hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) pontja) Felhasználó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. Adatkezelés időtartama: Addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik ezen szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja). Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, fejlesztéséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok a feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.10.4.

Reklám és promóciós ajánlatok, Közvetlen üzletszerzés:

Ha a Felhasználó a Szolgáltatások használata során önkéntesen megadja adatait személyre szabott közvetlen megkeresések, illetve a Szolgáltatások igénybe vételével, speciális ajánlatainkkal, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatosan reklám vagy promóciós üzenetek céljára, a Szolgáltató továbbítja az üzletszerző megkereséseket, reklámajánlatokat a megadott elérhetőségekre.

A Felhasználó a Szolgáltatások használata során az e célra kialakított felület bepipálásával egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg a Felhasználót és közvetlen üzletszerzés céljára is kezelje a megadott adatait a Felhasználó választása szerint.


Amennyiben a Felhasználó nem kíván több reklámajánlatot fogadni, vagy a személyre szabott közvetlen ajánlatok továbbításához nem járul hozzá a továbbiakban, akkor ezt a Saját fiókba bejelentkezve az Értesítések oldalon az e célra kialakított felület kipipálásával, vagy a Hírlevél emailben szereplő Leiratkozás linkre kattintással megszüntetheti, vagy a Szolgáltatónak a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában megjelölt levelezési címre vagy email címre küldött levélben jelezheti.

5.11.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések

5.11.1.

Az adatkezelés célja:

A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók értesítése a Szolgáltatások teljesítésével, összefüggésben (rendelés visszaigazolás, vásárlás bizonylatainak kiküldése, rendelési folyamat állapotai, stb.), szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, fejlesztése.

5.11.2.

Személyes adatok:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levél olvasással összefüggő viselkedési szokások
5.11.3.

Az új Felhasználónak egy első Regisztrációt visszaigazoló és aktiválást kérő üzenetet küldünk a megadott email címre. Ez az első üzenet jelenti a Regisztráció jóváhagyását. A regisztráció az első megrendeléssel együtt is elvégezhető. Ekkor a megrendelés automatikus visszaigazolását tartalmazó emailben küldi meg a Szolgáltató az érvényesítő értesítés linkjét is. A Felhasználó az üzenetben található Aktiváló linkre történő kattintás (jelen tájékoztatóban: Aktiválás) után veheti igénybe a Szolgáltatásokat. Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz, Profilhoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk a Felhasználótól, akkor emailben küldött értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatási értesítéseket, rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldjük, tehát erről az "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, csak a Regisztráció törlésével. Mindazonáltal a Szolgáltató vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és marketing célokra nem használja fel. Ha Felhasználó kér a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is emailben küldjük a választ.

5.11.4.

Adatkezelés jogalapjai:

 • Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a Megrendeléssel összefüggő igények elévüléséig tart (ami előreláthatólag az adott teljesítéstől számított öt (5) év) tekintettel arra, hogy a teljesítést követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.
 • Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke is, amely a szolgáltatások magas színvonalának Felhasználók számára történő biztosítására, fejlesztésére vonatkozik. (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).
  Mérlegelve a Felhasználó személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, Szolgáltató megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, fejlesztéséhez. A Szolgáltató a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: az adatok feldolgozást követően törlésre kerülnek. A Szolgáltató biztosítja Felhasználónak továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
  Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, vagy addig, amíg Felhasználó nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
5.12.

Fizetés

Szolgáltatásokért történő fizetéskor a banki előreutalás fizetési mód esetén a Felhasználó által a fizetéshez használt számla számát és hozzátartozó nevet kéri el a Szolgáltató arra az esetre, amennyiben a vételár részben vagy egészben visszautalásra kerül.

Az adatkezelés a Felhasználóval a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatkezelés időtartama a Megrendeléssel összefüggő igények elévüléséig tart (ami előreláthatólag az adott teljesítéstől számított öt (5) év) tekintettel arra, hogy a teljesítést követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.

5.12.1.

Szolgáltatásokért történő fizetéskor a banki előreutalás fizetési mód esetén a Felhasználó által a fizetéshez használt számla számát kéri el a Szolgáltató.

5.13.

Számlázás

5.13.1.

A számlázáshoz a Felhasználó a számlázási nevet és a számlázási címet kéri el a számlázás lebonyolítása érdekében. A számlázási adatokat a következő fizetéshez vagy megújításhoz eltároljuk.

 • számlázási név (vezetéknév és keresztnév)
 • számlázási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó, lépcsőház)

Az adatok kezelésének jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

5.14.

Telefon, e-mail, levél

5.14.1.

A Weboldalon kívül történt rendelés, ügyintézés esetén szükség szerint rögzítésre kerülnek a Felhasználó által megadott személyes adatok a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezetében az adott célnál meghatározottak szerint.

5.15.

Megosztó weboldalak

5.15.1.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. Facebook, YouTube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltatónak ráhatása nincs és felelősség nem terheli.

5.16.

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Panaszt benyújtó, vagy ügyfélszolgálatot igénybe vevő Felhasználók adatai kerülnek kezelésre, Felhasználó megrendelésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából. Panasszal kapcsolatban kezelt adatok:

 • email cím
 • telefonszám
 • rendelés azonosító
 • a panasszal összefüggő önként megadott adatok
 • levél olvasással összefüggő viselkedési szokások

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Adatkezelés időtartama: a jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított 5 évig (jogszabályi határidő).

5.17.

Tilalmi listás adatkezelés

Adatkezelés célja: Szolgáltató a direkt marketing kommunikációt, reklámot nem kérő Felhasználók adatait kezeli.

Amennyiben a Felhasználó leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után a Szolgáltató a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) a Felhasználó név és lakcím adatairól. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérő, vagy a Regisztrált/Megrendelést leadó Felhasználók adataitól.

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el. Ennek értelmében az adatok kezelésének jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja). A tilalmi listán az a Szolgáltató korlátlan ideig kezeli a Felhasználó adatait, kivéve, ha a Felhasználó azok törlését kifejezetten kéri. Ezen adatokat a Szolgáltató senkinek nem adja át. Ilyen kérelmmel a Felhasználó a 3.1. pont szerinti email címen fordulhat a Szolgáltatóhoz.

6.

Személyes adatok továbbítása

6.1.

A Felhasználó személyes adatainak megőrzése kiemelten fontos számunkra, ezért szerződött partnereink kiválasztásánál az adatkezelés biztonsága az egyik szempont.

6.2.

A Felhasználó személyes adatait harmadik személyeknek csak

 • a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint
 • a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
6.3.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a vele szerződésben lévő és a jelen pontban megjelölt harmadik felek felé továbbítja.

6.4.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatások biztosítása érdekében az alábbiakban megjelölt üzleti partnereink a Felhasználó nekünk megadott adatai közül a következő adatokhoz férhetnek hozzá, vagy adjuk át, továbbítjuk neki ezeket az adatokat, amennyiben a Felhasználó igénybe veszi az adott szolgáltatást, az alábbiakban részletezett célokból:

 • RackForest Kft.
  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  szolgáltatások működésének biztosítása - webáruházban megadott adatok
 • InCash Ügyvitel Zrt.
  1139 Budapest, Forgách utca 19.
  számlázási rendszer üzemeltetése - számlázási és szállítási adatok
 • KBOSS.hu Kft.
  2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.
  elektronikus számla biztosítása - számlázási adatok
 • Magyar Cetelem Zrt.
  1062 Budapest, Teréz körút 55-57.
  áruhitel biztosítása - áruhitel adatok
 • ÁTI Depo Zrt.
  1136 Budapest, Pannónia utca 11.
  raktározás biztosítása - szállítási adatok
 • Alba-Zöchling Kft.
  8000 Székesfehérvár, Holland fasor 9.
  raktározás biztosítása - szállítási adatok
 • GE Logisztika Kft.
  1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
  futárszolgálat biztosítása - szállítási adatok
 • Magyar Posta Zrt.
  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  futárszolgálat biztosítása - szállítási adatok
 • Trans-o-flex Hungary Kft.
  1239 Budapest, Európa utca 12.
  futárszolgálat biztosítása - szállítási adatok
 • Digital Optimizer Kft.
  2040 Budaörs, Baross utca 89.
  Facebook hirdetések szolgáltatás biztosítása - e-mail cím
 • Online Comparison Shopping Kft.
  1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
  arukereso.hu oldalról érkező vásárlás - e-mail cím esetén vásárlói visszajelzés kezelése
 • Hevesi Consulting Kft.
  3530 Miskolc, Tizeshonvéd köz 2. 1. em. 3.
  könyvelési szolgáltatás biztosítása - számlázási és szállítási adatok
7.

Adatkezelés időtartama

7.1.

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított 5 év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználónak a tevékenysége miatt a Szolgáltatóval szemben polgári jogi igénye, így a Felhasználó kiléte visszakereshető marad az esetleges viták és igények megoldásának, érvényesítésének céljából.

7.2.

A Szolgáltató törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) a kiállításuktól számított legalább 8 évig megőrzi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

7.3.

A Felhasználónak azt a személyes adatát, amelyet a Szolgáltató kizárólag abból a célból kezel, hogy közvetlen megkeresés útján reklámot juttasson el a Felhasználó részére, amennyiben a Felhasználó az adatkezeléshez a hozzájárulását visszavonja/nem járul hozzá a további adatkezeléshez, a Szolgáltató haladéktalanul törli, azt csak a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tiltólistán kezeli, és a Felhasználó részére reklámot a továbbiakban nem közöl.

8.

Adatbiztonság

8.1.

A Szolgáltató az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan

 • biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó személyes adatait,
 • a nem nyilvánosként megadott adatokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé,
 • SSL protokol segítségével titkosítjuk az adatkommunikációt,
 • azonosítjuk a Felhasználóinkat, mielőtt hozzáférhetnének tárolt adataikhoz.
8.2.

A kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, webmenedzser, informatikus, ügyvezető.

8.3.

8.3 Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben a Felhasználó adataival kapcsolatos incidens történik, a Szolgáltató a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben a Felhasználó adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a Szolgáltató (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót és az illetékes hatóságot.

8.4.

Linkek

A Weboldalon utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is), és linket tartalmazhatnak a Felhasználó által megadott vagy feltöltött adatok is. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek, amelyekre a Szolgáltatónak ráhatása nincs. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra is, hogy amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni a Weboldalon kezelt adatait, amelyeket a Szolgáltató változatlan formában kezel továbbra is. Ahhoz, hogy a változások a Weboldalon is végre legyenek hajtva, a Felhasználónak az adatokat a Weboldalon kell módosítania, törölnie, vagy a Szolgáltatótól írásban kérni a módosítást, törlést a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában megjelölt levelezési címre vagy e-mail címre küldött levélben.

9.

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

9.1.

Felhasználó a következőket kérheti a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

 • hozzáférhet a Szolgáltató által kezelt adataihoz
 • helyesbítést kérhet
 • kérheti az adatai törlését
 • az adatkezelés korlátozását
 • hordozhatja a Szolgáltató által kezelt adatokat
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában szereplő email címre kéri a Szolgáltató eljuttatni. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg a Szolgáltató. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számol fel a Szolgáltató, vagy megtagadja a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk a Felhasználótól. A Felhasználó a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kér a Szolgáltató. Az intézkedésünkkel kapcsolatban Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Felhasználó a következő információkhoz férhet hozzá a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • -milyen adatokat kezel a Szolgáltató a Felhasználótól;
 • milyen célból kezeli a Szolgáltató a Felhasználó adatait;
 • meddig kezeli a Szolgáltató az adatokat;
 • kik kapták meg vagy fogják megkapni a Felhasználó személyes adatait;
 • EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái;
 • ha nem a Szolgáltatónak adta meg az adatait, akkor kitől kapta meg őket a Szolgáltató;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Felhasználóra vonatkozó következményei;
 • a Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban.
9.2.

Helyesbítés

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Amennyiben a Felhasználó saját személyes adatai helytelenek, akkor a Felhasználó helyesbítheti azokat a Saját fiókba bejelentkezve az Adatok oldalon vagy a regisztrált email címéről a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában szereplő email címre elküldött levelében jelezheti helyesbítés iránti igényét a Szolgáltatónak, aki, ha a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

9.3.

Törlés

Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak törlését, ha: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy kezelte Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja Felhasználó tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Szolgáltató a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában. A Felhasználó saját személyes adatait törölheti a Saját fiókba bejelentkezve az Adatok oldalon, vagy kérheti a törlését a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában szereplő email címre elküldött levelében a Szolgáltatól. Hírlevél esetén a leiratkozás a Saját fiókba bejelentkezve az Értesítések oldalon vagy a hírlevél alján található Leiratkozás gombra kattintva is megtehető.

9.4.

Korlátozás

A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatja a Szolgáltató, illetve csak a Felhasználó hozzájárulásával kezelheti (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Felhasználó jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha szerinte nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt Szolgáltató ellenőrzi a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes, azonban Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez ha Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatja a Szolgáltató, akikkel közölte a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját a Felhasználó -kérésére- megkaphatja.

9.5.

Adatok hordozhatósága

Felhasználónak joga van arra, hogy a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot. Felhasználó kérheti azt is, hogy a Szolgáltató a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

9.6.

Tiltakozás

Felhasználó minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Szolgáltató jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, Szolgáltató pedig a tiltakozás után nem kezelheti tovább az adatokat.

9.7.

Profilalkotás

Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Felhasználóra nézve joghatással járna vagy Felhasználót hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Felhasználó kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést a Felhasználó jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Felhasználónak joga van a Szolgáltatótól az emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

9.8.

Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat. Panaszt a Felhasználó szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Felhasználó szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Felhasználóra vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználót a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Felhasználó bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ha Felhasználó az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást a Szolgáltató (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Ha a Felhasználó megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelte a Szolgáltató és így megsértette a Felhasználó jogait, Felhasználó bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást a Szolgáltató (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. A Szolgáltató székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban a Felhasználó, ha fogyasztónak minősül, választása szerint a Felhasználó belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Felhasználó belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, Felhasználó választásának megfelelően.

10.

Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége, módosítása

10.1.

A hatályos Adatkezelési Tájékoztató elérhető az Weboldalon az Adatkezelés oldalon. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználó előzetes, a Weboldalon közzétett hirdetményi tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 napig a Weboldalon közzéteszi. A Felhasználónak rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt és a Weboldalon elérhető Profilját rendszeresen ellenőriznie kell.

10.2.

Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul a Profilon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatakor megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz.

11.

Ügyfélszolgálat

11.1.

Amennyiben a Felhasználónak segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában feltüntetett e-mail címen keresztül.

12.

Sütik

12.1.

A cookie (jelen tájékoztatóban: süti vagy cookie) vagyis az anonim felhasználó azonosító egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a Szolgáltató a Felhasználó számítógépére helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó böngészőjének felismerésére alkalmas. A sütik használatával a Szolgáltató a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a Szolgáltatásokat fejleszteni.

12.2.

Letiltás: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel(ek) kerüljön, kerüljenek a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel(ek) elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

A leggyakrabban használt böngészők esetén a sütik kezelése:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Opera
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Apple Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

12.3.

Amikor a Felhasználó először látogat el a Weboldalra, egy párbeszédablakban tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy a Weboldalon a szolgáltatások biztosítása céljából sütiket használunk, és azokhoz amelyek használatához a Felhasználó hozzájárulása szükséges hozzájárulását kérjük. Amennyiben a Felhasználó többet szeretne megtudni az alkalmazott sütikről, a További információk link alatt érheti el a jelen Adatkezelési Tájékoztató 12. Sütik fejezetét, amelyben részletes leírást talál az alkalmazott sütikről.

12.4.

Google Analitika

A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. (jelen tájékoztatóban: Google) által nyújtott Google Analitika (jelen tájékoztatóban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató A Google Analytics sütiket (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független a Szolgáltatótól, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során.

A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

12.5.

Az alábbi sütiket és egyéb azonosítókat használjuk:

cookie-info

kategória: felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik (user-input cookies)
funkció: tájékoztatás megtörténte a cookie-k használatáról, hozzájárulás a cookie-k használatához A süti hiánya esetén a Felhasználónak minden lekért oldalon meg kellene adnia a tájékoztatásról a tudomásulvételét vagy a használatról a hozzájárulását.
adatokhoz hozzáférés: nincs
élettartam: adatkezelés sütivel kapcsolatos változásáig
forrás: Weboldal
felhasználói hozzájárulás: mentes

PHPSESSID

kategória: hitelesítési munkamenet-sütik (authentication cookies)
funkció: A Felhasználó azonosítása bejelentkezéskor, szükséges az engedélyezett tartalom eléréséhez, mint például a Saját fiók. A süti hiánya esetén a Felhasználónak minden lekért oldalon meg kellene adnia a bejelentkezéshez szükséges adatait.
adatokhoz hozzáférés: Saját fiók adatai, és engedélyezett tartalom
élettartam: munkamenet végéig
forrás: Weboldal
felhasználói hozzájárulás: mentes

_ga

kategória: hitelesítési munkamenet-sütik (authentication cookies)
funkció: a Felhasználók megkülönböztetésére szolgál
adatokhoz hozzáférés: Felhasználó látogatási szokásai
élettartam: 2 év
forrás: Google Analytics
felhasználói hozzájárulás: mentes

_gid

kategória: hitelesítési munkamenet-sütik (authentication cookies)
funkció: a Felhasználók megkülönböztetésére szolgál
adatokhoz hozzáférés: Felhasználó látogatási szokásai
élettartam: 1 nap
forrás: Google Analytics
felhasználói hozzájárulás: szükséges

_gat

kategória: hitelesítési munkamenet-sütik (authentication cookies)
funkció: korlátozza a doubleclick.net-hez érkező kérések számát
adatokhoz hozzáférés: Felhasználó látogatási szokásai
élettartam: 10 perc
forrás: Google Analytics
felhasználói hozzájárulás: szükséges

AMP_TOKEN

kategória: hitelesítési munkamenet-sütik (authentication cookies)
funkció: a felhasználó azonosítójának az AMP ügyfélazonosító szolgáltatásból történő letöltése céljából
adatokhoz hozzáférés: Google fiókadatok
élettartam: 1 év
forrás: Google Analytics
felhasználói hozzájárulás: szükséges

A sütik élettartama a munkamenet végétől számítandók.

13.

Egyéb

13.1.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használatakor, a Szolgáltatások igénybevételekor harmadik személy adatait adta meg, és ezzel kárt okoz, illetve a Felhasználó magatartása miatt más harmadik személy személyhez fűződő és személyiségi jogainak megsértése miatt igénnyel lép fel a Szolgáltató ellen, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés érvényesítésére, illetve a Felhasználó köteles helytállni a jelen pontban megfogalmazott igényekért a Szolgáltató helyett.

13.2.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megfelelőségért az adatokat megadó Felhasználó felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséggel tartozik, hogy a megadott e-mail címről kizárólag saját maga vesz igénybe Szolgáltatást. Az adott e-mail címmel való bejelentkezésekkel összefüggő felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet Regisztrálta vagy megadta a Weboldalon.

13.3.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

13.4.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a Felhasználó szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó nem mondhat le.

13.5.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

13.6.

Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

13.7.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

13.8.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ; kérjük, írja meg a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1 pontjában szereplő e-mail címre.